Điều kiện trở thành Top 10 Leaders tháng 01-06/2013

Điều kiện trở thành Top 10 Leaders Việt Nam giai đoạn tháng 01-06/2013

- Tổng tiền thưởng từ tháng 07 đến 12 năm 2012 được xếp trong danh sách 10 người cao nhất tại Sophie Paris.

- Đã tổ chức ít nhất 02 Hội Thảo Giải Pháp Sophie Paris (hoặc sự kiện ra mắt Catalog) cùng với Quản Lý Kinh Doanh trong mỗi tháng từ tháng 11 và 12.


No comments:

Post a Comment