Chương trình hỗ trợ tín dụng

- Đạt danh hiệu GIÁM ĐỐC 3 tháng liên tuc gần nhất.

- Sophie Paris sẽ xem xét và công bố Danh sách những người đạt tiêu chuẩn vào buổi họp Quản Trị Viên đầu tháng.

- Sử dụng trước tối đa 50% trung bình tiền thưởng hàng tháng.

- Chỉ được mua vào doanh số cá nhân.

- Hoàn trả tiền trong vòng 7 ngày.


No comments:

Post a Comment