Chương trình Honeymoon tháng 11/2012

Chương trình Honeymoon tháng 11/2012 (từ 01/11/2012 đến 31/01/2013):

Chương trình Honeymoon được áp dụng cho 03 tháng đầu tiên của một Thành viên mới . Chương trình gồm 03 bước, mỗi bước sẽ được thực hiện trong vòng một tháng. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ được áp dụng cho Thành viên bảo trợ.

Chương trình Honeymoon tháng 11/2012

Chương trình Honeymoon tháng 11/2012

Chương trình Honeymoon tháng 11/2012

Chương trình Honeymoon tháng 11/2012


No comments:

Post a Comment