Ủy quyền sử dụng tiền âm trong tài khoản 11/2012

Thành viên tại các tỉnh hoặc thành phố có tiền âm trong tài khoản không cần phải ký vào mẫu thỏa thuận ủy quyền.

Bên được ủy quyền và bảo trợ 21% phải ký đảm bảo.

Quản Lý Kinh Doanh sẽ ký xác nhận.

Nhân viên quầy phục vụ khách hàng sẽ gọi điện thoại cho những thành viên ở tỉnh hoặc thành phố đó để đối chiếu thông tin.


No comments:

Post a Comment