Chân lý của đàn ông

Một phụ nữ yêu bạn, bạn là người chồng.

Nhiều phụ nữ yêu bạn, bạn là đàn ông.

Chục phụ nữ yêu bạn, bạn là người đa tình.

Trăm phụ nữ yêu bạn, bạn là thần tượng.

Nghìn phụ nữ yêu bạn, bạn là anh hùng.

Vạn phụ nữ yêu bạn, bạn là nhà lãnh đạo.

Phụ nữ trên toàn nước yêu bạn, bạn là tiền.

...........

Sưu tầm!


CHỢ VIỆT 24H - MY BUSINESS