Hội nghị Quản trị viên vàng và Chủ tịch 2013

Điều kiện đạt chuẩn và tái đạt chuẩn để tham gia Hội nghị Quản trị viên vàng và chủ tịch 2013:
Thời gian thi đua: 7/2012 – 6/2013

HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH:
-Thành Viên lần đầu tiên đạt danh hiệu Chủ Tịch hoặc cao hơn trong thời gian thi đua sẽ nhận được một vé tham dự Hội Nghị Chủ Tịch. HOẶC,
-Thành Viên đạt tiêu chuẩn năng động và duy trì danh hiệu Chủ Tịch Đồng hoặc cao hơn 6 tháng trong 12 tháng thời gian thi đua cũng sẽ nhận được một vé mời tham dự Hội Nghị Chủ Tịch.

ĐIỀU KIỆN ĐẠT THÊM CHIẾC VÉ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ QUẢN TRỊ VIÊN VÀNG:
-Đạt tiêu chuẩn tham gia Hội nghị Quản Trị Viên Vàng hoặc Chủ Tịch.
-Đạt tiêu chuẩn SLC 8/12 tháng thời gian thi đua.

ĐIỀU KIỆN ĐẠT THÊM CHIẾC VÉ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ QUẢN TRỊ VIÊN VÀNG:
-Đạt tiêu chuẩn tham gia Hội nghị Quản Trị Viên Vàng hoặc Chủ Tịch.
-Đạt tiêu chuẩn SLC 8/12 tháng thời gian thi đua.

No comments:

Post a Comment