Qui trình mới về việc ủy quyền sử dụng tiền âm

- Không áp dụng Giấy Ủy Quyền sử dụng tiền âm trong tài khoản mã số Thành viên ở mỗi thời điểm thực hiện đơn hàng.

- Giấy Ủy Quyền này sẽ thay đổi dưới hình thức được ký kết bằng sự thỏa thuận của Thành viên và người được ủy quyền duy nhất 1 lần cho việc thực hiện đơn hàng tại thời điểm ký kết và về sau với công ty Sophie Paris.

- Gía trị và thời hạn:

+ Giấy Ủy Quyền này chỉ có giá trị khi có đầy đủ chữ ký của 2 bên (bên ủy quyền và bên được uỷ quyền), đồng thời phải có chữ ký của bên thứ 3 đại diện cho công ty là nhân viên DVKH.

+ Giấy Ủy Quyền này có giá trị trong suốt quá trình tham gia làm Thành viên công ty Sophie Paris.

+ Thành viên phải chịu trách nhiệm cho việc chỉnh sửa thông tin người được ủy quyền(nếu có).

Sophie Paris sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ kiện cáo hay tranh cãi gì về sau có liên quan đến tiền âm trong tài khoản mã số Thành Viên.

+ Quy định được ra thông báo vào ngày 02/08/2012 và chính thức áp dụng ngày 04/09/2012.

+ Vui lòng đến quầy DVKH để được hướng dẫn thủ tục tái đăng ký Giấy Ủy Quyền.

+ Anh/chị nào không đến để được nhân viên DVKH hướng dẫn tái đăng ký Giấy Ủy Quyền, công ty Sophie Paris sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của anh/chị sau ngày 02/09/2012.


No comments:

Post a Comment